Informatie

Vrienden van het Cheider is een christelijke stichting die mede zorg draagt voor de beveiliging van de orthodox-joodse school het Cheider in Amsterdam.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

dr. M. van Campen

Voorzitter

J.W. Overeem

Secretaris

H. de Gier

Penningmeester

ds. C.J. Overeem

Algemeen adjunct

ds. D.J. Diepenbroek

ds. G.M. van Meijeren

E. van Voorden

Beleidsplan 2023

1. Grondslag en doel van de Stichting Vrienden van het Cheider

Stichting Vrienden van het Cheider is een interkerkelijke stichting die een financiële bijdrage levert aan de beveiliging van de orthodox-joodse school “Het Cheider” te Amsterdam. De stichting werd in 1988 opgericht met de intentie steun te verlenen aan onze joodse volksgenoten en de dialoog met hen te bevorderen. De grondslag is de Bijbel als het onfeilbare Woord van God, dat dringt tot solidariteit met Israël op basis van Romeinen 11:28 waar gesproken wordt over “de beminden om der Vaderen wil”.

2. Doelstelling

De doelstelling voor 2023 het begrote geldbedrag bijeen te brengen als bijdrage aan de beveiliging van de school. Als ook voor toerusting tegen alle vormen van antisemitisme.

3. Activiteiten 2023

  • Er worden minimaal vier bestuursvergaderingen gehouden. Hierin wordt o.a. besproken het financiële gevoerde beleid en de realisatie van de doelstellingen.
  • De vergaderingen worden door de voorzitter en de secretaris voorbereid.
  • De stichting brengt in de maanden mei en november een informatiefolder of een nieuwsbrief uit. Deze worden toegezonden aan alle bekende donateurs. Hierbij wordt een acceptgirokaart ingesloten inhoudende een verzoek tot het doen van een financiële bijdrage.
  • Ook zal een brief met acceptgirokaart aan de diaconieën van diverse kerkverbanden worden toegezonden met het verzoek om een financiële bijdrage.
  • Het actueel houden van de website gebeurt door een bestuurslid.
  • Door het bestuur worden de benodigde contacten met de leiding, bestuur en directie, van de school onderhouden.
  • Gestreefd wordt om éénmaal een excursie naar een joodse instelling te doen.

4. Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de verrichte activiteiten. De gemaakte reiskosten t.b.v. activiteiten in het kader van de stichting worden vergoed.